Kerkenraad

De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de gang van zaken binnen onze kerkgemeenschap.
Binnen de kerkenraad zijn drie functies (ambten) mogelijk: predikant, ouderling, diaken.

De predikant gaat voor in de erediensten, bezoekt de gemeenteleden en belegt bijeenkomsten met de jeugd om hen uit te leggen wat het betekent om lid van onze kerk te zijn (catechisatie).
De ouderlingen zijn voorzitter (preses), secretaris (scriba) of ouderling.

Bij de ouderlingen maken we een onderscheid tussen pastoraal ouderling, jeugdouderling en ouderling – kerkrentmeester.

De pastoraal ouderling zorgt – samen met de pastoraal werkers – voor het contact met de gemeenteleden.

De jeugdouderling regelt de activiteiten voor de jeugd van de kerkgemeenschap.

De ouderling – kerkrentmeester zorgt – samen met het college van kerkrentmeesters – voor het financiële gedeelte en het beheer van het kerkgebouw.

De diaken draagt zorg voor hulp of bijstand voor de mensen die dat nodig hebben.