Liturgisch bloemschikken

Pasen 2023

Hij is opgestaan , het is echt waar

Het kruis komt tot bloei!  Rondom narcissen (paas trompetten) Jezus  is opgestaan en een ieder mag het horen ……….De lelie staat als symbool voor Jezus.

Twee van zijn leerlingen zijn onderweg naar Emmaüs.  Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurt is en de vragen die ze daarbij hebben. Dan komt Jezus bij hen lopen. De leerlingen herkennen Hem wanneer Hij het brood breekt en deelt.

Twee tulpen die apart staan, staan symbool voor deze leerlingen. Brood ligt er als teken van het brood dat Jezus breekt en met hen deelt

xxx

Biddag voor gewas en arbeid 2023

Schikking en Symboliek:
Onderin deze schikking is de wirwar van takken het beeld van de
scheefgegroeide economie waardoor veel kwetsbare mensen in
onzekerheid zijn gekomen door de crisis.
Een brede laag mos is beeld van de stil gevallen economie
door de crisis en de bezinning daarop: het herijken van de verhoudingen.
Opnieuw doordenken en vormgeven van de sociale zekerheden met het oog
op de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt.
De witte tulpen symboliseren het gebed bij het opnieuw doordenken
en vormgeven van de sociale zekerheden, met het oog op de
meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt.
De kelkblaadjes van de tulp staan ontvangend omhoog.
Wanneer de bloem zich opent is er zicht op het hart van waaruit de bede kan opstijgen.
Takken vol knoppen en voorjaarsbloemen jubelen bij de gedachte aan
de heerschappij van God en het ongehoorde perspectief dat daarmee samenhangt.

fff

Hemelvaartsdag 2022

Hemelvaart 2022

Handelingen 1 : 1-14

Verkondiging : “ Wat staan jullie naar de Hemel te kijken? “

Symboliek : We stellen voor onze aarde, Jezus gesymboliseerd
met een witte roos opgenomen in een wolk.
De discipelen zien de wolk omhoog gaan en zien Jezus niet meer.

xxx

Wezenzondag 2022

Als zonlicht om de bloemen

Wezenzondag 29-05-2022

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren

De leerlingen zijn bijeen,hoorden hun Heer spreken
over de Geest die zal komen.
Als hun meester ineens niet meer zichtbaar is,
overkomt hen een gevoel van verlatenheid.
Zij voelen zich als wezen
zo kwetsbaar.

Niemand die voor hen opkomt wanneer ze belaagd worden?
Maar …………………..!

Zij zijn niet zomaar achtergelaten

xxx

Pinksteren 2022

Pinksteren 2022

Handelingen 2 : 18

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster. want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de kleur van de liefde door alle lijden heen.

De vrucht van de Heilige Geest genoemd in Galaten 5 : 22-23 zijn deze :

Liefde vreugde en vrede geduld vriendelijkheid en goedheid

geloof zachtmoedigheid en zelfbeheersing

xxx

Pasen 2022

Pasen 2022

Johannes 20 : 1-18

Waar de toekomst gesloten leek door de
dood van Jezus, wordt deze op de
Paasmorgen weer helemaal opengelegd.
De Heer is opgestaan!
En daarmee lijkt alles gezegd.
De puzzelstukjes vallen op z’n plek.
De stappen die we de afgelopen zes weken
hebben gezet hebben ons bij de vreugde en
verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht.
Het einde werd een nieuw begin van
waaruit we ons richten op de toekomst.

Symbolische schikking:
Een nieuw begin, een nieuwe lente.
De groene takkenconstructie wordt bloeiend.
Bloesems, tulpen , narcissen : de schikking bloeit.

xxx

Zesde lijdenszondag 2022

Zesde zondag van de Veertigdagentijd 2022
Lucas 22 : 1-23,56

Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar meestal de
intocht in Jeruzalem centraal staat.
Vandaag maken we de stap naar de Pesach maaltijd.
We lezen over de voorbereidingen die Petrus en Johannes
daarvoor moeten treffen, maar ook over de afspraak van Judas
met de hogepriesters
om Jezus uit te leveren.
Tijdens de Pesach maaltijd spreekt Jezus woorden die de eeuwen
daarna
in de kerk zijn blijven resoneren.
Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed.
De tekenen van brood en wijn.
Als ergens de verbondenheid met Jezus zichtbaar wordt , dan wel
in deze twee tekenen .
Jezus plaatst het ook in de tijd.
Tot het koninkrijk van God is gekomen zal Hij niet meer
drinken”van de vrucht van de wijnstok”.
Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de
verwachting.
Wanneer we het avondmaal vieren doen we dat in het besef dat
brood en wijn lichaam en bloed zijn, maar kijken we dus ook
vooruit.
Wanneer we uitspreken “Van U is de toekomst”helpt het
avondmaal ons ook daaraan herinneren.

Symbolische schikking:
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing.
De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van
groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er buxus
tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in
Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Verder ziet u aren,
matzes en wijn(druiven) bij de schikking geplaatst.

xxx

Vijfde lijdenszondag 2022

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 2022
Lucas 20 : 9-19
Een derde gelijkenis in deze Veertigdagentijd.
Jezus gebruikt het beeld van een man met een wijngaard.
De man gaat op reis en verpacht de wijngaard aan een aantal wijnbouwers.
Op enig moment wil de man de vruchten van zijn investering zien en stuurt
tot tweemaal toe een knecht om het geld op te halen.
Nadat beide knechten zijn afgeranseld , stuurt de eigenaar zijn zoon.
Je zou kunnen zeggen: daarmee stuurt hij zijn meest nabije.
Maar de zoon wacht een afschuwelijke ontvangst en moet zijn komst met de
dood bekopen. Met het oog op de context waarin Lucas 20 staat is het
helder dat Jezus hier op zichzelf doelt. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds
duidelijker wat Jezus staat te wachten.
De manier waarop Jezus er nu al woorden aangeeft en vooruitziet op wat
komen gaat,doet je beseffen dat hier iemand spreekt die regie heeft over de
situatie. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet.
Zo wordt Lucas 20 een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te
openen.

x
Symbolische schikking:
In deze lezing staat het toekomstig lijden centraal op twee manieren, een
verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15:”Ik ben de
wijnstok en jullie zijn de ranken, Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie
brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.
De rank en de druif horen bij elkaar,evenals het werken in de wijngaard
bijdraagt aan deze verbinding.

x

Vierde lijdenszondag 2022

Vierde lijdenszondag  27 maart 2022  Lucas 15 : 11-32 Een bekend gedeelte ,maar halverwege  de Veertigdagentijd ook een tekst die kernachtig samenvat waar het  God om te doen is. Deze gelijkenis staat tussen een aantal anderen die beeldend vertellen waar het koninkrijk van God mee te vergelijken is .In deze gelijkenis staat het huis van God de Vader centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed. Voor de jongste zoon die na een verkwist leven op zijn schreden terugkeert. Voor de oudste zoon, die is gebleven, maar al die tijd nog niet ontdekt heeft dat hij het beter heeft dan hij beseft . Kijkend naar de andere gelijkenissen ligt de nadruk hier op de terugkeer van de jongste zoon. Kijkend naar het nog grotere plaatje zou je Lucas 15 ; 11-32 kunnen lezen als een uitnodiging om bij de Vader thuis te vertoeven .Of je daar nu nog bent of naar terug keert,het leven is er goed. Lucas 15 schetst ons zo iets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn.

x

Symbolische uitleg: De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Tussen de grassenstructuur hebben we nu groene takken geplaatst en de eerste bloesems. Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.

x

Derde lijdenszondag 2022

Derde lijdenszondag 20 maart 2022 Lucas 13 : 1-9
Lucas 13 begint met een pittige toespraak.
Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind.
Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van
Jezus woorden, maar tegelijk iets zegt
over het geduld dat God met mensen heeft.
De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen
door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.
Wanneer we uitspreken ’Van U is de toekomst ”en we daarvan deel willen
uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen
en vrucht dragen.

Symbolische uitleg:
In deze lezing gaat het over vrucht dragen en wordt de vijgenboom genoemd.
En mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig
symbool voor deze dag .
Ook de vruchten van de helleborus (kerstroos) zijn te vinden op dit moment.
Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen
Kerst en Pasen.

x

Tweede lijdenszondag 2022

Tweede zondag Lucas 9:28-36

 xx
Het gedeelte over wat wel de verheerlijking van Jezus wordt genoemd,volgt na een toespraak van Jezus over Hem navolgen, zelfverloochening en je kruis opnemen.
Wie zich schaamt voor de mensenzoon , citeerd Lucas voor diegene zal de Mensenzoon zich schamen als Hij in de stralende luister van de Vader komt.
Een ingewikkelde tekst, maar toch goed om te noemen, omdat juist die stralende luister terugkomt (28-36)
Dan vervolgt Lucas met de beschrijving van Jezus die met Petrus, Jacobus en Johannes de berg op gaat. Het lijkt alsof de toekomst ,waar Jezus het net een paar verzen daarvoor over had , zich voor hun ogen opent.
Terwijl de drie leerlingen slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem.
Als even later Petrus en de anderen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven het Zoon – zijn van de Vader.
Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment.xx

Uitleg symbolische schikking:
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting.
Een wolk ergens halverwege , het is er ,toch kunnen we het niet goed zien.
De wolk is een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

xx

Eerste lijdenszondag 2022

Eerste zondag  Lucas 4 : 1-13
                          
Een bekende tekst op de eerste zondag van de vastentijd.En ook 
een hele mooie en toepasselijke.
Aan het begin van de Veertigdagentijd lopen we aan de hand van Lucas
eerst met Jezus de woestijn in en lezen we hoe Hij door
zijn tegenspeler wordt uitgedaagd.
Drie beproevingen:een steen die brood kan worden,
de macht over de wereld in handen kunnen krijgen 
en God uitdagen van de tempel te springen
Tot drie keer toe gaat Jezus niet in op de vraag,
maar wijst Hij op wat er geschreven en gezegd is.
De hoofdboodschap: een leven met God betekent dat je niet altijd
de makkelijkste weg gaat,wel dat je probeert in afhankelijkheid van hem te leven.
Indirect is de boodschap ook helder:God is God en de aanbidding komt alleen 
Hem toe, Hij heeft de tijden in zijn hand.

xx

Symbolische schikking:
De mens wordt op de proef gesteld,er zijn drie vergezichten die aanlokkelijk
zijn, maar niet leiden waar het echt om gaat.
Er staat : de mens leeft niet van brood alleen.
Vandaar dat er ook wat tarwearen tussen de grassenstructuur gestoken is als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst, op zo’n manier dat de bloemen net boven het randje uitkomen. De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels 
en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving.

xx

Aswoensdag 2022

Aswoensdag 2 maart De toekomst tegemoet
Mattheüs 6:1-6 16-22
Goed doen en en vasten doe je niet voor jezelf maar voor God.
Het is een zaak tussen jou en Hem.
Tussen de twee teksten staat een deel van het Onze Vader.
In het Onze Vader wordt ons bidden en handelen in de reikwijdte van
Gods koninkrijk gezet.
“Laat uw koninkrijk komen’ Er wordt in dit bijbel gedeelte ook
gesproken over beloond worden door God, of andersom over degene
die al beloond zijn door de gunsten van mensen die ze gezocht hebben.
Ook dat drukt iets uit van de toekomst.
De boodschap van Mattheüs is helder: verwacht het niet van het
tijdelijke maar richt je op Gods koninkrijk.
Met die houding kun je verwachtingsvol aan de Veertigdagentijd beginnen.
xx
Symbolische schikking:
Opvallend in deze lezing is de focus op bidden. De tulp is vanwege de
bloemvorm een veel gebruikt symbool voor bidden:de bloem lijkt op
samengevouwen handen.
Buxusgroen wordt tussen de structuur geklemd.
Bij Aswoensdag en Palmpasen horen palmtakjes(buxus)
In de oorspronkelijke Roomse traditie worden de buxustakjes van het
jaar daarvoor in de aswoensdagviering verbrand en met die as worden
de gelovigen getekend met een kruis op het voorhoofd.

xx

Bevestigingsdienst Ineke Dreschler

Israel zondag 2020

Bevestigings-en intrededienst Ds. Ria Scheltens-Ritzema

Bevestigings-en intrededienst Ds. Ria Scheltens-Ritzema

Biddag voor gewas en arbeid 2020

afscheid Ds. Maarten Hameete

afscheid Ds. Maarten Hameete

2019 Bloemstuk jaarwisseling

2019 Bloemstuk 4e advent

2019 Bloemstuk 3e advent

Zondag 16 April – PASEN
Lezen : Exodus 14 : 9-14 Johannes 20 : 1-18
Thema : Hij is niet hier

Bij de lezingen :
In het boek Exodus wordt verteld hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijdt en het voorgaat naar het Beloofde Land.
Het gedeelte uit Johannes beschrijft de verwarring van de Paasmorgen. Het kan even duren voordat er herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om de ogen van het hart, ogen van geloof en vertrouwen.

Symbolische uitleg:
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen
God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan.

15 april – Stille zaterdag

14 april – Goede vrijdag

13 april – Witte donderdag

Zondag 9 April – Zesde zondag van de veertigdagentijd – Palmpasen
Lezen :Jesaja 50 : 4-7: 1-14 Matteüs : 21 : 1-11
Kinderverteldienst : Kom te voorschijn!

Bij de lezingen:
Eeuwen later heeft men in de woorden van Jesaja , over de lijdende knecht des Heren, Jezus herkend.
Matteüs vertelt over de intocht in Jeruzalem. De verwachtingen van de mensen is hooggespannen. In Jezus zien zij een nieuwe koning, verlosser van de Romeinen. Alles blijkt heel anders te gaan dan verwacht. Niet het geweld , maar de zachte krachten zullen het uiteindelijk blijken te winnen.

Symbolische uitleg:
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht.

Zondag 2 April – Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Lezen : Ezechiël 37 : 1-14 Johannes : 11, 1-4 (5-16)
Kinderverteldienst : Sterker dan de dood

Bij de lezingen:
Ezechiël ziet in een visioen hoe God wat dor en doods is weer tot leven roept. Johannes vertelt over Lazarus die door Jezus hand opstaat ten leven. Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

Symbolische uitleg:
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt.
Sta op
Gods levensgeest
blaast kracht in.

Zondag 24 Maart – Vierde zondag van de veertigdagentijd
Lezen : Samuël 16 : 1-13 Johannes : 1-13 (14-25) 26-39
Kinderverteldienst : Meer dan genoeg

Bij de lezingen:
In de eerste lezing gaat het om het zien met het hart en niet om het uiterlijk. Bijzonder hoe dan geschreven wordt hoe de jongste zoon van Isaï tot koning wordt gezalfd en dat daarbij genoemd wordt dat het gaat om een knappe jongen. In de evangelielezing horen we hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het Licht der wereld is.

Symbolische uitleg:
Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Sta in je kracht,
laat je aanraken
door Jezus liefde
die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen
van het hart
dat geeft kracht

Zondag 19 Maart – Derde zondag van de veertigdagentijd
Lezen : Exodus 17 : 1-7 Johannes 4 : 5-26 Lucas 11 : 14-28
Kinderverteldienst : Levende woorden

Bij de lezingen:
De verbinding tussen de lezingen kan gevonden worden in de naam van Jacob die we in de eerste twee bijbel boeken tegenkomen. Jacobs volk wordt groot en sterk zoals eens beloofd is. Gods kracht sterkt hen in goede en slechte tijden.
De vrouw bij de Jacobsbron zoekt gewoon water en vindt het levenswater. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen.

Symbolische uitleg:
Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.

Nieuw leven dat vrucht geeft.
Sta in je kracht,
neem van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht gegeven uit liefde
die opricht om te staan in je kracht.

Zondag 12 Maart – Tweede zondag van de veertigdagentijd
Lezen : Exodus 24 : 12-18 Mattheüs 17 : 1-9
Kinderverteldienst : Met wie leef je ?

Bij de lezingen:
Mozes ontvangt de tien geboden op de berg. Mattheüs vertelt hoe Jezus, met drie van zijn leerlingen, Mozes en Elia
ontmoet, ook op een berg. Bijzondere ontmoetingen die bepalend zijn voor het verdere leven. De berg en de wolk komen we in beide lezingen tegen, ze zeggen iets over een ontmoeting met het goddelijke, het overstijgt het dagelijkse gebeuren.
Kracht wordt ontleend aan de ervaringen op de berg.

Symbolische uitleg:
Op de tweede zondag zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Sta in je kracht,
Met regels ten leven en hemels licht
dat er zomaar soms even kan zijn
herinnering die blijft en vreugde geeft
Sta in die kracht.

Zondag 5 Maart – Eerste Zondag Veertigdagentijd 
Lezen : Genesis 2 : 15-3 : 9 Mattheüs 4 : 1-11
Kinderverteldienst : Waar leef je van?

IMG_0932

Bij de lezingen:
De beide lezingen gaan deze zondag over verleiding en verzoeking. In het lied van het begin is het de vrouw die zich door de slang laat verleiden om te zijn als God. Vervolgens geeft ze de vrucht aan de man. Als God worden ze niet, wel worden ogen geopend voor het naakte bestaan. De vraag klinkt en blijft klinken: ”Mens waar ben je?”
In het evangelie ontmoeten we God in de mens Jezus. Hij weerstaat elke verleiding, staat in zijn kracht.

Symbolische uitleg:
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde. In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan , de scheuren de kwetsbaarheid.
Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde. Sta in je kracht, Jezus laat zich niet verleiden door de glans en schittering die hem getoond worden, sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde , Sta in die kracht.

Zondag 5 maart 2017: Doop Rogier Dirk van Veen

IMG_0936

De witte lelie symboliseert de dopeling en is verbonden met de drie witte rozen, Vader , Zoon en Heilige Geest, in wiens naam hij wordt gedoopt. De dopeling is ook verbonden met zijn vader en moeder, de witte gerbera’s maar ook met de andere mensen om hem heen: de familie en de gemeente, die wordt weergegeven door het gipskruid. Het vingerblad symboliseert als het ware Gods hand, die ons allen draagt, en de hedera Zijn grote trouw.

Jaarwisseling 2016-2017

jaarwisseling

De stronk verbeeldt het oude jaar wat achter ons ligt. Boven op het stuk stam ziet U allerlei knoppen en witte bloemen, verbeeldende het nieuwe jaar wat voor ons ligt, wat zal het ons gaan brengen?

De hedera geeft ons hoop… Het Licht van onze Vader gaat voor ons uit en gaat met ons mee.

18 december  – Doop van Liz van Ginkel 

vierde-advent-en-dopen-1

De witte lelie symboliseert de dopeling Liz en is verbonden met de drie witte rozen, Vader , Zoon en Heilige Geest, in wiens naam zij wordt gedoopt. De dopeling is ook verbonden met vader,moeder, haar twee broers en zus, de witte gerbera’s maar ook met de andere mensen om haar heen: de gemeente, die wordt weergegeven door het gipskruid.

Het vingerblad symboliseert als het ware Gods hand, die ons allen draagt, en de hedera Zijn grote trouw. De parels: wij zijn allen een parel in zijn Hand…


Advent en kerst 2016

Zondag 25 december 2016 – Kerst 

Lezen: Jesaja 52 : 7-10 Lucas 2 :1-20 of Johannes 1 : 1-14
Kinderverteldienst : Maak het mee

kerst2016

Bij de lezingen:
Opnieuw een prachtig visioen. Deze keer gaat het over de bode die de vrede aankondigt en goed nieuws brengt.
Teruglezend is hier Jezus in herkend. In Hem is God de mensheid komen troosten. Lucas en Johannes vertellen heel verschillend over Gods komst onder mensen. Op hun eigen manier beschrijven ze de wereld omgekeerd. Licht dat naar de wereld komt om ieder mens te verlichten.

Symbolische uitleg:
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door.
Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet.
We blijven dromen en vergezichten zien.

Zondag 18 december 2016 – Vierde zondag Advent

Lezen: Jesaja 7: 10-17 Matthëus 1: 18-25
Kinderverteldienst : Het komt goed

vierde-advent-en-dopen-2

Bij de lezingen:
De profeet brengt koning Achaz een teken van hoop. De geboorte van het kind dat men Immanuel zal noemen is aanstaande. Ook Jozef krijgt een boodschap van nieuwe geboorte. In eerste instantie doet dit bericht zijn leefwereld wankelen. Het is de omgekeerde wereld. Matteüs neemt het visioen van Jesaja op om deze bijzondere geboorte kracht bij te zetten.

Symbolische uitleg:
Op de vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

Zondag 11 december 2016 – Derde zondag Advent
Lezen: Jesaja 35: 1-10 Matthëus 11: 2-11 Jakobus 5: 7-10
Kinderverteldienst: Wachten

IMG_0827 (1)

Bij de lezingen:
De focus ligt in de Jesaja lezing op de woestijn die zal bloeien, de wildernis die zal jubelen en bloeien als een lelie. Midden in die bloeiende wildernis is een heilige Weg die leidt naar Sion, stad van vrede en recht, stad van God. Matteüs ziet Johannes als wegbereider voor Hem die komt om Gods koninkrijk gestalte te geven. Jakobus roept in zijn brief op om geduld te hebben en goede moed te houden.

Symbolische uitleg:
Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.

Zondag 4 december 2016 – Tweede zondag Advent
Lezen: Jesaja: 1-10 Matthëus 3 : 1-12
Kinderverteldienst : Een nieuw begin

img_0819

Bij de lezingen:
De profeet Jesaja beschrijft hier een hoopvol visioen. In Jezus hebben mensen dit visioen herkend. Mathëus vertelt hoe Johannes oproept tot inkeer ,omkeer ,om dit visioen te leven in het voetspoor van hem die na hem komt. Bij de schikkingen ligt een schelp. Dit is een Jakobsschelp, deze schelp wordt gebruikt om te dopen en is het symbool voor wedergeboorte , omkeer en bezinning.

Symbolische uitleg:
Op deze tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt , dat de bijl aan de wortel ligt , zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

Zondag 27 november: Eerste zondag Advent
Lezen: Jesaja 2 : 1-5 Matthëus 24 : 32-44
Kinderverteldienst : Vrede

img_0801

Bij de lezingen:
Jesaja beschrijft een visioen van vrede – de wereld omgekeerd. Hij doet dit in een tijd waarin vrede ver te zoeken is. Hij beschrijft niet alleen een mooie droom maar wil met zijn woorden mensen aanzetten om die droom te leven. Jezus doet hetzelfde. Of misschien gaat Hij nog wel een stap verder. Hij geeft een levensprogramma om samen goed te kunnen leven in vrede.

Symbolische uitleg:
Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.
Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

Zondag 20 november 2016: Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Lezen: Jesaja 60: 1-2 en 17-22
Mattheüs 5: 1-12

img_0794

Wij gedenken:
Dinie Goossens – Slotboom
Johan Jongejan
Gé Mooibroek – Geerts

Bij de tekst uit Jesaja:

Door gebruik te maken van tegenstellingen probeert de schrijver hoop te brengen in een tijd waarin de vertwijfeling groot is. Hij beschrijft een visioen van vrede en heelheid. In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
Om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker,
de pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten,
je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt
vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam “Ik zal er zijn “

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.

2 oktober 2016: Israëlzondag

img_0510

Het is vandaag Israëlzondag. U ziet verschillende gebruiksvoorwerpen, zoals de Chanoeka, een keppeltje en twee Jadjes.
En een boekje met het Hebreeuwse alfabet. Verder verse amandelen, vijgen en druiven die allemaal ook in Israël groeien,
dit is een gedeelte van de oogst uit onze Bijbelse tuin.

18 september 2016: Startzondag
en afscheid van Ria Grootveld als Pastoraal medewerker

Thema: Deel je leven
Lezing:  Lucas  6 : 43 – 45

img_0488

De schikking bestaat allereerst uit bladeren van de vingerbladplant die Gods handen symboliseren en die ons allen vasthouden ook zijn het onze handen die samen weer aan het winterwerk gaan. De hedera (klimop ) staat symbool voor Gods onnoemelijke trouw. De rozen staan voor de liefde. Ria heeft haar werk neer mogen leggen en daar willen wij haar deze zondag voor bedanken. In de lezing gaat het over vijgen en druiven, ook die zijn in het bloemstuk verwerkt.

Verder is het vandaag ook startzondag vandaar ook de harten in het bloemstuk ook de twee anthurium verbeelden een hart en samen delen we elkaars leven en dat kan je zien op de stelen van de crocosmia, de bessen verbeeld ons als gemeente er samen weer de schouders er onder te zetten.

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons
doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Marinus van den Berg

11 september 2016: Afscheid Ds. G. Labots 

img_0484

De lievelingskleur van Ds. G. Labots is roze,vandaar de verwerking met rose bloemen. We zien rozen,die symboliseren de liefde en de drie donkere rozen symboliseren ‘De Vader, de Zoon en de Heilige Geest”die U ons altijd meegaf aan het eind van de kerkdienst samen met Uw armen omhoog. De stronk heeft zoals jullie zien ook die opgeheven armen maar die zijn nu in de liggende stand omdat U Ds. G. Labots mag uitrusten. De liggende stronk geeft ook twee grote hobby’s aan , en dat is zwemmen en in de natuur zijn. Dan komen we nog bij een andere hobby en dat is fotograferen en dia’s maken, zien jullie dat vergrote diaraam? Verder bevat het bloemstuk bladeren van de vingerbladplant die symboliseren Gods handen die ons allen dragen en met ons meegaan,ons leidt en ons vasthoud, voor zowel Ds. G. Labots die afscheid van de gemeente neemt, op zijn verdere levensweg als voor ons allen als gemeente. De klimop symboliseert dat wij erop vertrouwen dat wij altijd verankerd zijn in Gods vaste grond.
De Eeuwige reist met ons allen mee op onze levensweg,
Ds. G. Labots laat U ook door Hem leiden.
Pinksteren 2016

Op Hemelvaartsdag denken we er aan dat Jezus naar de hemel is gegaan, terug naar zijn Vader. Zijn volgelingen zagen Hem niet meer. Maar Jezus beloofde dat de Heilige Geest zou komen en vandaag tien dagen na Hemelvaartsdag is het zover en mogen wij Pinksterfeest vieren.
Bij de tempel is het een drukte van belang, veel mensen vieren samen het feest. Ook de volgelingen van Jezus zijn er bij. Plotseling hoort iedereen een geweldig geluid. Het lijkt wel een orkaan die opsteekt, het is echter bladstil. Daar komt nog bij dat boven het hoofd van de volgelingen van Jezus zoiets als vurige vlammen omhoog pieken. Het zijn geen echte vlammen, maar tekenen waardoor God zichtbaar maakt dat de Heilige geest is gekomen. Wij krijgen de opdracht om deze door te geven.

Hemelvaartsdag 2016

Er worden de woorden gesproken aan de discipelen maar ook aan ons:
“Wat staan jullie naar de Hemel te kijken, Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren.”

We zien de vier windstreken uitgebeeld, die staan voor de opdracht van Christus om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan en te vertellen alles wat Hij ons heeft geleerd en vast te houden aan zijn belofte. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Hij vertrouwde ons, dat wij ermee verder gaan.

Woensdag 9 maart – Biddag 2016

Wij kunnen wel spitten
en planten en ploegen.
Wij kunnen wel eggen
en zaaien en zwoegen.

Maar Wie geeft het leven
aan ’t uitgestrooid zaad?
Slechts Een is zo machtig,
Slechts Een geeft hier raad

Wij kunnen wel werken
en sjouwen en wroeten,
vroeg opstaand de komende dag
gaan begroeten.

Maar Wie geeft de warmte
voor kiemkracht en groei?
Wie zet onze planten
in weelderige bloei?

Wij kunnen wel wijs
dit en dat gaan bespreken,
het goed en het kwaad
en de vele gebreken.

Maar als het ons tegenloopt,
Wie helpt ons uit?
Wie vormt dan in het kort
een verstandig besluit?

Wij kunnen niets beginnen zonder God.
Hij is de Here, en bestuurt ons lot.
Hij geeft de regen en de zonneschijn.
Hij maakt ons water tot een goede wijn.

Laat ons dan tot Hem gaan
met onze nood
Hij vormt uit onze akkers
voedzaam brood.

Veertigdagentijd 2016

Thema: ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’
In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder.
Er is niet alleen de beweging van de mens naar de (A)ander er is ook beweging andersom – van God naar mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen deze beide aspecten naar voren.
Om die beweging vorm te geven is er gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven.
In verschillende soorten en maten zijn ze te zien, de kleur van de schoenen is wit – het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.
In de lezingen zit ook ‘beweging’.
We beginnen de eerste zondag van de veertig dagen op de Olijfberg, waar Jezus in doodsangst verkeert en aan zijn leerlingen vraagt om met hem te bidden en te waken.
De tweede zondag horen we over het liefhebben van je vijanden.
Vervolgens bewegen we ons weer naar Jeruzalem en zijn we getuige van het verhoor dat Jezus wordt afgenomen.
Op de vierde zondag gaat het over de farizeeër en de tollenaar, over verhogen en vernederen.
De vijfde zondag, lezen we over Golgotha en horen we het gesprek dat gevoerd wordt tussen de twee misdadigers en Jezus , hangende aan het kruis. Op palm zondag is er de intocht in Jeruzalem en vormt de overgang naar de stille week.
De week die uitloopt op de uitnodiging om samen te eten aan de tafel van de Heer. Om na het vieren van de maaltijd op te staan en Jezus gang naar Golgotha te volgen. De stilte van de zaterdag te voelen. Samen de verhalen van de opstanding lezen en te ervaren dat het donker niet het laatste woord heeft maar het Licht.
Op Paasmorgen kan volop gevierd worden hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen geroepen worden om in beweging te komen.
Geroepen om met Jezus op te staan om in en door Hem leven met eeuwigheidswaarde te ontvangen.
‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’.

Zondag 27 maart – Pasen 2016

Thema : Ik ga. Zet een stap naar de ander.
Lezen : Lucas 24 : 13-35

Achtergrond:
Er zit veel beweging in het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen gaan vanuit Jeruzalem op weg naar Emmaüs. Onderweg bespreken zij alles wat er die afgelopen dagen met en rondom Jezus is gebeurd. Er is verdriet en onbegrip. Op een gegeven moment komt er een derde persoon naast hen lopen. Ze herkennen hem niet als Jezus. De mens die naast hen gaat laat hen vertellen , luistert en legt hen de Schrift uit. Bij het breken van het brood is er herkenning dat het de Opgestane Heer zelf is die met hen is opgelopen. Op het moment van herkenning zien ze de Opgestane Heer niet meer. Wat blijft is de herinnering aan hoe hij met hen sprak. Zij komen opnieuw in beweging, staan op en gaan terug naar Jeruzalem.

Symbolische uitleg:
Vandaag vieren we de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schikking zie we de beweging verbeeld.

Zondag 20 maart – 6e zondag Veertigdagentijd

Thema : Palmarum – Palmpasen
Lezen : Lucas 19 : 29-44

Achtergrond:
Jeruzalem is bijna bereikt. Jezus stuurt twee van zijn leerlingen erop uit om een veulen te halen, dat nog nooit door iemand bereden is. In wat volgt wordt het beeld getekend van de Messiaanse koning onderweg naar Jeruzalem, stad van de vrede.
Lucas vertelt hoe Jezus huilt bij het zien van de stad. Er is sprake van een intens verdriet omdat in de stad van de vrede, die vrede ver te zoeken is.

Symbolische uitleg:
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.
Zondag 13 maart – 5e zondag van de veertigdagentijd

Thema : Judica – Doe mij recht
Lezen : Lucas 23 : 38-43

Achtergrond:
Jezus is niet de enige die gekruisigd wordt. Op Golgotha staan op die dag drie kruizen. Twee misdadigers delen hetzelfde lot als Jezus. Lucas beschrijft een kort gesprek dat tussen de drie plaatsvindt. De ene misdadiger is spottend en cynisch waarop de ander het voor Jezus opneemt en zijn eigen schuld uitspreekt. Hiermee doet hij een stap naar Jezus toe. De ander blijft zich afkeren. Deze zondag heeft de naam ‘Judica’.Wie doet er recht en wie ontvangt recht?

Symbolische uitleg:
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht. In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

Zondag 6 maart – 4e zondag van de veertigdagentijd

Thema : Laetare – Verheug u
Lezen : Lucas 18 : 9-14

Achtergrond:
De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar vertelt over twee mensen die beiden naar de tempel gaan om God te aanbidden. De farizeeër dankt God vanwege eigen grootheid en rechtvaardigheid. Hij laat zijn goede ik nog beter uitkomen door het af te zetten tegen dat van de tollenaar. Wie zo van het eigen gelijk overtuigd is heeft geen ruimte voor iemand anders. Die kan geen enkele stap meer zetten. De tollenaar laat een heel andere kant zien. Schuldbewust zoekt hij Gods aangezicht. Open voor verandering. Hij is het die stappen zet richting Gods rechtvaardigheid.

Symbolische uitleg:
Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan. Op deze vierde zondag ( genoemd roze zondag ), vandaar een roze orchidee met één stengel fier rechtop en één stengel wat gebogen.
Zondag 28 februari – 3e zondag van de veertigdagentijd

Thema : Oculi – ‘ Mijn ogen ‘
Lezen : Lucas 22 : 66-71

Achtergrond:
Waar het de vorige week ging om de kern van Jezus evangelie, gaat het nu om de vraag wie Jezus zelf is. Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad geleid. De hogepriesters en schriftgeleerden vragen hem naar zijn identiteit. Niet uit interesse maar om hun afkeer bevestigd te krijgen. Geen enkele stap wordt richting Jezus gezet. Het onrecht lijkt te gaan zegevieren.

Symbolische uitleg:
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?
Zondag 21 februari – 2e zondag van de veertigdagentijd

Thema : Reminiscere ‘Gedenk’
Lezen : Lucas 6 : 27-35

Achtergrond:
De lezing zet in met het liefdegebod. Het is de liefde die de grond vormt van de mensen die de weg van Jezus willen volgen. De oproep klinkt om een stap verder te zetten dan de mensen die God niet als grond van hun leven zien. Het is die verregaande liefde die het verschil maakt. De liefde maakt sterk en tegelijk ook erg kwetsbaar . Immers wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt…

Symbolische uitleg:
Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt – dezelfde en toch zo anders – sterk en kwetsbaar.

Zondag 14 februari – 1e zondag Veertigdagentijd

Thema: Invocabit – roept hij mij aan
Lezen: Lucas 22 : 39-46

Achtergrond:
Deze veertigdagentijd wordt ingezet met de intense bede van Jezus tot God om de weg die voor hem ligt niet te hoeven gaan. Bijna terloops wordt vermeld dat er een engel verschijnt om hem kracht te geven. Het aanhoudend bidden neemt de doodsangst weg. Waar Jezus in beweging komt en zich tot God wendt in zijn nood, blijven de leerlingen zitten en vallen in slaap

Symbolische uitleg:
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden. Deze 40 witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed.

Jaarwisseling 2015 – 2016

Het oude hout is getekend door de seizoenen. De oude bladeren links staan voor het jaar wat achter ons ligt. De voorjaarsbolletjes rechts het jaar wat voor ons ligt, wat zal het ons allemaal gaan brengen?
In ieder geval is het een uitnodiging aan ons om opnieuw te beginnen. Net als de bolletjes die heel langzaam open gaan en wij daar van mogen genieten en mogen zien dat Onze Vader dit ons geeft, zo gaat Hij ook in dit nieuwe jaar met ons mee, Zijn Licht gaat voor ons uit.

Vrijdag 25 december – Kerst

Lezen:  Jesaja 52 : 7-10   Lucas 2 : (1) 15-20
Thema : De hemel raakt de aarde
Kinderverteldienst : De geboorte van Jezus

Kerst 2015

Bij de lezingen:
De profeet Jesaja breng een boodschap van hoop en troost in een moeilijke tijd. Het is een boodschap om naar te uit kijken. Tegelijkertijd is het een oproep om in het hier en nu je ogen goed de kost te geven, om te zien waar de hemel de aarde raakt in het dagelijks leven. In Jezus hebben mensen de belofte van de profeten herkend. In Lucas 2 : 8-14 staat over de engelen bij de herders in het veld , die de komst  van de Mensenzoon bezingen. Nu horen we het vervolg. De herders gaan op weg. Ze zijn de eerste bezoekers bij Maria, Jozef en het kind, dat in de voederbak ligt. Maria hoort en ziet alles aan. Ze bewaart al de woorden in haar hart en blijft er over nadenken.

Symbolische uitleg:
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking. Er is gebruik gemaakt van o.a. eucharis. De naam van deze bloem heeft het woord eucharistie (dankzegging) in zich. Eucharisbloemen zijn symbool geworden voor schoonheid, reinheid en een nieuw begin.

Zondag 20 december – Vierde Adventszondag

Lezen: Micha 5 : 1-4a(6) Lucas 1 : 7 – 80
Thema : De hemel raakt de aarde
Kinderverteldienst : De naamgeving van Johannes

Bij de lezingen:
De profeet Micha geeft zijn visie op de wereld om hem heen, benoemt de ongerechtigheden en is scherp in alles wat, naar zijn idee, mensen van God afhoudt. Zijn onheilsprofetieën wisselt hij af met heilsprofetieën. Beloofd wordt dat er Iemand zal komen die als een herder de mensen zal weiden. Hij zal bekleed zijn met de macht van de Heer, zijn God.
Wanneer het kind van Zacharias en Elisabeth geboren is krijgt Zacharias zijn stem terug. Hij zingt een loflied waarbij hij herinnert aan de belofte van de profeten, dat God zich om Israël zal blijven bekommeren.

Symbolische uitleg:
Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

Zondag 13 december – Derde Adventszondag

Lezen: Sefanja 3 : 14 -20 Lucas 1 : 39-57
Thema : De hemel raakt de aarde
Kinderverteldienst : Maria en Elisabeth

3e advent

De profeet Sefanja geeft aan het einde van zijn profetie een hoopvol en troostrijk beeld over de komende ‘Dag des Heren’.In de hoofdstukken ervoor klinkt stevige kritiek op het toenmalige leven. Lucas beschrijft de ontmoeting tussen twee vrouwen die beiden te maken hebben met een bijzondere zwangerschap . Daar zal ongetwijfeld veel over geroddeld zijn. Ze zoeken steun bij elkaar. De twee vrouwen begroeten elkaar met woorden van zegen. Ze herkennen elkaar in hun zorg en blijdschap. Maria zingt haar lied over de God die oog heeft voor de minsten, die machtigen van de troon steekt en wie gering is aanzien geeft.

Symbolische uitleg:
Op deze derde zondag van advent is de kleur roze:midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

Zondag 6 december – Tweede Adventszondag

Lezen: Maleachi 3 : 1- 4 Lucas 1 : 26-38
Thema : De hemel raakt de aarde
Kinderverteldienst : De aankondiging van de geboorte van Jezus.

2e advent

De profeet Maleachi vertelt over de bode die zal komen om Gods weg te effenen. Hij doet dit in een tijd waarin het onrecht lijkt te zegevieren. De bode komt om alle ongerechtigheid te zuiveren. Bij Lucas lezen we hoe de engel Gabriël bij Maria komt om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon, kind van de Allerhoogste .Om Maria’s zuiverheid te symboliseren wordt er in de schilderkunst vaak een lelie gebruikt. Het is dan de engel Gabriël die deze in de hand houdt.

Symbolische uitleg:
Op deze tweede zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en rode bloemen als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

Zondag 29 november – Eerste Adventszondag

Lezen: Zacharia 14 :4-9 en Lucas 1 : 5-25
Thema : De hemel raakt de aarde
Kinderverteldienst : De aankondiging van de geboorte van Johannes

1e advent

De eerste advent zet in met een gedeelte van de profetie van Zacharias over de Dag des Heren. Gods heerschappij zal met die dag aanbreken. Vanuit Jeruzalem zal Hij over de wereld regeren. Dan zal er een tijd aanbreken van geluk en voorspoed. Lucas begint zijn evangelie met de aankondiging van de geboorte van Johannes. Het is de engel Gabriël die Zacharias, die priester is, de boodschap van deze bijzondere geboorte komt vertellen. De aankondiging van dit nieuwe leven is voor Zacharias zo schokkend en ongeloofwaardig dat hij met stomheid is geslagen. De engel vertelt dat het niet om een ‘gewoon’ kind gaat maar om een kind dat vervuld zal worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van de moeder is.

Symbolische uitleg:
Als basis voor de schikking ziet U een gedroogd palmblad in een gebogen vorm, met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verhaalt. Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth ,zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 22 november

Thema: De aarde raakt de hemel
Wij gedenken Dhr Sjoerd de Jong

Lezing Jesaja 60: 1-11, 17-22 en Openbaring 7: 2- 4 , 9 -17, Psalm 121

Psalm 121 is één van de pelgrimsliederen. Dit is een lied voor onderweg. De dichter is in nood en vraagt zich in alle onzekerheid af waar, of van wie hij hulp kan verwachten. Het is een uitroep waar misschien niet eens direct een antwoord op verwacht wordt.
Toch horen we, na de roep om hulp dat iemand anders het woord neemt. Het is een tegenstem, als antwoord op die indringende vraag uit de diepte. Dat kan de stem van een ander zijn, of van de gemeente, of de eigen innerlijke stem. De stem bezingt wie God voor hem/haar is de bewaarder die niet zal slapen. De God van Israël is de bewaarder van jouw diepste zelf.

Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen een naam waarmee we ons verbonden weten. In de schikking ziet U een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

Wie draagt ons, en hoedt ons
wie anders dan U,
Geest van God.

Bevestigingsdienst Henny van Ommeren- van Ramshorst, 8 november 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De schikking bestaat uit vingerblad bladeren die Gods handen symboliseren, en die ons allen vasthouden. Zij zijn ook een handreiking van Henny naar de gemeente, en die wij als gemeente aan haar kunnen geven.

De hedera (klimop) staat symbool voor Gods trouw, maar ook om trouw te zijn aan God.
De vrouwenmantel staat voor bescherming, De rode kleur staat voor de kleur van de Heilige Geest

De rozen staan voor de Liefde en symboliseren geheimhouding (sub rosa) betekent “In vertrouwen” wat haar ter ore komt. Dat belooft zij in deze bevestigingsdienst.

Dankdag voor gewas en arbeid 2015

Twee vingerbladbladeren die verwijzen naar Gods handen, waar wij al onze gaven aan te danken hebben, verder de hedera ( klimop ) verbeeldende Gods onnoemelijke trouw.

Wij zijn dankbaar voor de vele gaven die wij uit Gods handen hebben ontvangen.