Pastorale team

De motivatie voor “pastoraat” ligt in de onderlinge verbondenheid als
gemeente van Jezus Christus, een opdracht voor alle gemeenteleden.
We zijn geroepen om elkaars zuster en broeder/herder en hoeder te zijn.
Toch wordt een bijzondere roeping tot pastoraat onderkend en
onderscheiden: de predikant, de pastorale ouderlingen en pastorale
medewerkers.
Het bezoekwerk vindt plaats door de predikant, 2 pastorale ouderlingen en
enkele pastorale medewerkers.
De werkzaamheden worden gecoördineerd door de pastorale ouderlingen.
Er zijn 8 wijken van 15-25 adressen c.q. pastorale eenheden.
Enkele keren per jaar komt de pastorale groep bijeen voor toerusting en
uitwisseling van ervaringen uit de wijken.